GEODETICKÝ SERVIS

 

 • Zaměření skutečného provedení stavby (dále jen ZSP), předání ZSP správci databáze (např.: MHMP-IPR, Telecom, Pražské vodovody a kanalizace, Pražská plynárenská, atd.)

 • Zaměření skutečného stavu budovy (pro účel dodatečné kolaudace nebo rekonstrukce)

 • Zaměření staveb ke kolaudaci (v Praze včetně předání na MHMP-IPR): rodinný dům, garáž, administrativní budovy, atd

 • Vytyčení prostorové polohy stavby a výkon funkce odpovědného geodeta v průběhu výstavby

 • Zjištění průběhu inženýrských sítí:
   • detektorem s následným zaměřením
   • dohledáním u správce sítě

 • Polohopisné a výškopisné plány jako podklady pro projekt inženýrských sítí a stavebních objektůKATASTR NEMOVITOSTÍ

 • Zhotovení geometrického plánu (dále jen GP) pro:
   • Rozdělení pozemku včetně přípravy dokumentace pro Souhlas s dělením pozemku (nutný pro zápis geometrického plánu do katastru nemovitostí)
   • Vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu (vyznačení rozestavěné budovy pro účel hypotéky nebo vyznačení dokončené budovy pro účel kolaudace)
   • Grafické vyjádření práva, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch jiného, tzv. věcné břemeno (inženýrské sítě, právo chůze a jízdy)
 • Právní servis a poradenství z oboru Katastru nemovitostí

 

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

 

 • Zajištění odborné pomoci a stanovisek k zabezpečení přípravy a realizace staveb
 • Legalizace tzv. "černých staveb" tj. staveb nepovolených a nezkolaudovaných